Disclaimer

Door de Mediativity website te gebruiken stemt u in met onderstaande website voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan, en gebruik van deze website www.mediativity.nl of www.mediativity.com en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de Site(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie en/of diensten die via deze Site(s) aangeboden worden (hierna de Informatie genoemd).

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze Site is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de Informatie op de Site op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de Site of het geen gebruik kunnen maken van de Site, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mediativity. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Links
Deze Site bevat links naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten op deze Site en de Informatie, waaronder alle redactionele materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, auteursrechten, logo’s, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of van degenen van wie wij een licentie hebben verkregen. Het is toegestaan om de Informatie en de Site te lezen en kopieën voor eigen, niet-commercieel gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken en te bewaren. Ieder ander gebruik van de Informatie op de Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Site op een website van derden of het leggen van links naar de Site, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Mediativity heeft haar best gedaan om eventuele rechthebbenden van getoond materiaal (foto´s) op te sporen en toestemming te vragen voor publicatie via Internet. Dat is in enkele gevallen niet gelukt. Bent u van mening dat het tonen van bepaalde foto´s via deze website inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt, dan vragen we u dit onderbouwd aan ons te laten weten. Bij een gegronde klacht zullen we samen met u bekijken hoe we aan uw klacht tegemoet kunnen komen. Mochten we er niet uitkomen dan zullen we het materiaal natuurlijk van onze website verwijderen.

Berichten van derden
Onrechtmatig gebruik van de inhoud van dit weblog is strikt verboden. Berichten van derden op dit weblog of Twitter account weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van de eigenaar en/of beheerder van het weblog of Twitter account. Door een bericht te plaatsen stemt u ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van dit weblog of Twitter account te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens van bezoekers vrij te geven aan personen die stellen door berichtgeving van u te zijn benadeeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze verstrekking is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Mediativity BV.

Mediativity® is een geregistreerd merk van Mediativity

Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van de Site (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Bij het gebruik van de Site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Mediativity
Warande 59
3961 LC Wijk bij Duurstede
info@mediativity.nl